สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ขอเชิญชวน ผู้มารับบริการ/มาติดต่อ สถานีตำรวจ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการ ของสถานีตำรวจ ร่วมประเมิน เชิญ คลิก link ด้านล่าง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment (EIT)คลิก!!

o1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลของผู้บริหาร

o2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ

O17 – ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต