พันธกิจ

  • ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

  • ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ สังคม

  • รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ

  • ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

  • ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน

  • ควบคุมและจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนรวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม