กฎหมายที่บังคับใช้ในสถานีตำรวจ

พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26)

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28)

พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้สูญหาย พ.ศ.2565

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565

พระราชบัญญัติจราจรทางบก  (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565

พระราชบัญญัติ คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย