อำนาจหน้าที่และภารกิจ ของ สภ.เมืองอุดรธานี

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 537/2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 และ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 538/2555 เรื่อง การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม 2567